BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong HĐLĐ. Trong đó, mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong HĐLĐ được quy định cụ thể tại khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH. Đề nghị công ty căn cứ vào các quy định nêu trên để xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đối với NLĐ theo đúng quy định của pháp luật.