Cụ thể, khoản 3, Điều 95 của Bộ luật này quy định: Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Như vậy, thêm một quyền lợi mới liên quan đến việc nhận lương của người lao động từ năm 2021, cũng như thêm một công việc cho bộ phận kế toán - tiền lương của các doanh nghiệp.

Việc yêu cầu doanh nghiệp phải gửi bảng kê trả lương cho người lao động (trong đó ghi rõ từng khoản lương) là một quy định mới của Bộ Luật Lao động 2019, mà Bộ Luật Lao động 2012 chưa từng đề cập đến.

Cũng liên quan đến tiền lương của người lao động, Bộ luật mới còn quy định khi trả lương qua tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp phải trả các khoản phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền (trước đây do người lao động và doanh nghiệp thỏa thuận).

Bộ Luật Lao động 2019 được thông qua ngày 20-11-2019, có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.

Nguồn : Báo Người Lao Động